Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

21:55
panmrok
21:53
6943 87fd 500
Józef Pankiewicz. Rynek Starego Miasta w Warszawie. 1982
panmrok
21:52
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viaiamanartist iamanartist
panmrok
21:41
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaZircon Zircon
21:40
1242 9aa3
panmrok
21:40
21:40
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaseeyouinthehell seeyouinthehell
panmrok
21:39


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaGunToRun GunToRun
21:39
21:38
7862 d3a8 500
Reposted fromsuperlog superlog viaSloth Sloth
panmrok
21:37
2638 2f4b 500
Wine is love.
Reposted fromtishka tishka viachouette chouette
panmrok
21:36
2026 9842 500
panmrok
21:17
5844 5e5a 500
Reposted frompunisher punisher viaRedHeadCath RedHeadCath
panmrok
21:16
panmrok
21:16
6432 bfb0 500
panmrok
21:16
2134 22c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaHypothermia Hypothermia

August 15 2017

panmrok
19:56
W sumie to jebać miłość, a jednak człowiek chciałby się czasem do kogoś przytulić
Reposted byfinatka finatka
panmrok
19:56
panmrok
19:55
Wsiadam w linie chociaż jeszcze nie wiem dokąd jadę.....
panmrok
19:54
Ten moment, gdy dociera do Ciebie jak nudne masz życie
Reposted bywtfamidoinhere wtfamidoinhere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl