Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

15:44
0056 c808 500

rumineely:

Alva necklaces ✨

Reposted fromtosiaa tosiaa viachomiczek chomiczek
15:43
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

panmrok
15:43
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaslowostwor slowostwor
panmrok
15:41
0776 bd85
Reposted fromGIFer GIFer viacatchdimoment catchdimoment
15:38
6857 980b 500
panmrok
15:38
9279 eed4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslowostwor slowostwor
panmrok
15:36
2173 6cc4 500
Reposted fromtfu tfu viakrybus krybus
panmrok
15:33
Reposted from1911 1911
panmrok
15:33
8691 13bc 500
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
15:33
15:29
5701 7cff
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaxer xer
panmrok
15:24
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viaumieralam umieralam
panmrok
15:24
Reposted fromFlau Flau viaedenpath edenpath

May 28 2017

panmrok
20:46
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamacielsonator macielsonator
panmrok
20:43
panmrok
20:43
1919 8762
Reposted fromzciach zciach viacarlandlouise carlandlouise
panmrok
20:43
panmrok
20:42
5456 3dc8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viachowchow chowchow
panmrok
20:41
8891 b2e6
Reposted from666th 666th viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
panmrok
20:41
2228 e767
Reposted fromtfu tfu viafourstrings fourstrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl