Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

panmrok
17:14
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viasugarvenom sugarvenom
panmrok
17:12
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaTuptol Tuptol
panmrok
17:12
panmrok
17:11
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaangeliquee angeliquee
panmrok
17:10
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viasugarvenom sugarvenom
panmrok
17:09
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasugarvenom sugarvenom
panmrok
17:08
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMsChocolate MsChocolate
panmrok
17:08
7299 5c9c
Reposted fromdziewcze dziewcze viapatrzpodnogi patrzpodnogi
panmrok
17:08
0639 f606
Reposted fromdebilu debilu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
panmrok
17:07
panmrok
17:06
Reposted fromyourtitle yourtitle viacudoku cudoku
panmrok
17:06
panmrok
17:06
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
panmrok
17:06
8445 5f18
17:06
9769 e7c6 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafrytkatosia frytkatosia
17:05
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viafrytkatosia frytkatosia
panmrok
17:05
6942 6d73 500
Reposted from4777727772 4777727772
panmrok
17:05
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacudoku cudoku
panmrok
16:52
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
panmrok
16:52
3054 8c73
Reposted frominspiro inspiro viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl